Ρεύμα και αέριο στη χαμηλότερη τιμή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20 ΤΚ 15125, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9246101000 έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των χρηστών/επισκεπτών του site www.oikonomikorevma.gr σας ενημερώνει τόσο για τις πρακτικές της όσο και για τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 1. Είδος και πηγή Δεδομένων που συλλέγουμε
  • Όνομα και Επώνυμο
  • Στοιχεία Επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός)

 2. Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων

  Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω τηλεφώνου προς το σκοπό υποβολής προσφοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Νομική Βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν τη σύναψη σύμβασης. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πλην του οριζόμενου στην παρούσα ενημέρωση.

 3. Αποδέκτες των Δεδομένων

  Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι:

  • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας δεδομένων, τηλεπωλήσεων, τηλεπικοινωνιών ή υποστηρίζει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας.
  • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών.
  • Άλλοι συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software).
  • Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νομίμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του νόμου.

 4. Ασφάλεια Δεδομένων

  Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας. Διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 5. Τήρηση Δεδομένων

  Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την επικοινωνία μας μαζί σας δεν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση προμήθειας μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται άμεσα.

 6. Δικαιώματα των υποκειμένων

  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή/και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο μορφότυπο και να αιτηθείτε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή

Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: ELPEDISON AE, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr.

Εφόσον, ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, η εταιρεία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.