Φυσικό Αέριο με εκπτώσεις από την ELPEDISON
Οικιακοί Πελάτες Επαγγελματίες

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός EE 679/2016 GDPR) καθώς και το Ν. 3471/2006 ως ισχύει. Με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη/ επισκέπτη στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα παρέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία ELPEDISON AE (Μαρούσι Αττικής, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 18-20) προς το σκοπό σύναψης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με αυτή.

Η ELPEDISON Α.Ε. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά προς το σκοπό ενημέρωσής σας μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα προϊόντα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να λάβει χώρα από νομικά πρόσωπα τα οποία εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό της ELPEDISON AE στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ELPEDISON AE

Έχετε επιπλέον δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το Νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας και να εναντιωθείτε ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας και εναντίωση ως προς την επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον τέτοια έχει συναφθεί ή τη μη σύναψη σύμβασης.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της ELPEDISON παρατίθεται αναλυτικά στη διεύθυνση:

https://www.elpedison.gr/gr/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη/ επισκέπτη στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα παρέχεται ρητώς η συναίνεση του προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της ELPEDISON AE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/2006, η οποία δύναται να ανακληθεί από τον χρήστη/ επισκέπτη οποτεδήποτε. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/ επισκέπτη δεν θα διαβιβαστούν ούτε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, πλην των εκτελούντων την επεξεργασία για την οποία έχει δοθεί η παραπάνω συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο εκ του Νόμου.

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας μαζί σας και εφόσον δεν προχωρήσετε σε σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ELPEDISON AE θα διαγράψει αυτομάτως τα προσωπικά δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: ELPEDISON AE, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr

Τηλ.Επικοινωνίας: +30 210 7104852,
Καθημερινές 09:00 με 21:00
Ακολουθήστε μας: